Svarbu

Privatumo politika

PAGRINDINĖS POLITIKOS SĄVOKOS

 

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Atsakingas darbuotojas – Bendrovės darbuotojas, kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su Duomenų tvarkymu susijusias funkcijas.
BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Bendrovė – Duomenų tvarkytojas UAB „DrivingEd“, juridinio asmens kodas 302653177.
Darbuotojas reiškią asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo sutartį, laikinojo darbo sutartį arba savanoriškos veiklos sutartį.
Duomenys/Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (paslaugų gavėją); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
Paslaugų gavėjas – duomenų subjektas, kurio Asmens duomenis tvarko Bendrovė.
Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Bendrovės vardu tvarko Asmens duomenis.
Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra Paslaugų vartotojas, Bendrovė, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Bendrovės ar Duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.

×
Kad naršymas būtų paprastesnis, šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos.
Sutinku